REGULAMIN ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWY
GIEŁDY ROLNO-SPOŻYWCZEJ „Pchli Targ”
we Włocławku, przy Alei Kazimierza Wielkiego 12


Niniejszy Regulamin obowiązuje na całym terenie Giełdy Rolno-Spożywczej (dalej nazywanej GRS) i dotyczy wszystkich osób przebywających na jego terenie.

Artykuł 1: Przepisy ogólne

1. Administratorem terenu GRS i wszystkich obiektów oraz urządzeń stałych jest PROINWESTA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością we Włocławku, NIP: 8882997607 (zwana dalej Z a r z ą d c ą).
2. Podmioty prowadzące działalność handlową na terenie GRS działają w imieniu własnym i na własny rachunek.
3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów prowadzących działalność na terenie GRS.
4. Użytkownicy GRS mają prawo korzystania z urządzeń i infrastruktury GRS na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, innych instrukcjach, zarządzeniach GRS, przy zachowaniu zasad współżycia społecznego i dobrych zwyczajów kupieckich.

Artykuł 2: Wstęp i pobyt na terenie GRS

1. Prawo wstępu na teren GRS w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności (sprzedaży, świadczenia usług) i korzystania z jego urządzeń i infrastruktury przysługuje tylko osobom upoważnionym. Przez upoważnienie rozumie się posiadanie wydawanych przez Zarządcę:
1.1.dla sprzedawców i świadczących usługi gastronomiczne – wjeżdżających pojazdami obowiązujących w niedziele i innych dniach w których odbywa się „Pchli targ” zapewniających wjazd w godzinach od 5.00 do 8.00 kart czerwonych impulsowych;
1.2.dla sprzedawców nie wjeżdżających pojazdami (w tym handel obnośny) obowiązujących w niedziele i innych dniach w których odbywa się „Pchli targ” zapewniających wejście w godzinach od 5.00 do 8.00 kart różowych impulsowych;
1.3.dla sprzedawców i kupujących obowiązujące w dniach funkcjonowania giełdy hurtowej rolno-spożywczej (od poniedziałku do piątku) impulsowych:
1.3.1.kart zielonych dla sprzedawców wjazd od 8.00 do 18.00;
1.3.2.kart żółtych dla kupujących wjazd od 8.00 do 18.00;
1.4.dla nauki jazdy obowiązujące od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 21.00 – karty niebieskiej jednomiesięcznej;
1.5.Wjazd wskazanych wyżej podmiotów poza godzinami wskazanymi w punktach poprzedzających jest możliwy na podstawie odrębnego zezwolenia Zarządcy, po uiszczeniu opłaty jednorazowej określonej w cenniku.
2. Obowiązujące stawki opłat za wydanie poszczególnych kart z uwzględnieniem ilości wykorzystywanych stanowisk określa cennik ustalony przez Zarządcę.
3. Poza opłatą należną Zarządcy zgodnie z cennikiem pobierana jest od każdej osoby prowadzącej na terenie GRS sprzedaż, także opłata targowa na rzecz Miasta Włocławek według obowiązujących stawek.
4. Karta upoważnia do wjazdu i zajęcia stanowiska ( stanowisk) wskazanych na karcie, z zastrzeżeniem pkt 5.
5. W przypadku niedokonywania wjazdu przez trzy kolejne niedziele, karta traci ważność w odniesieniu do stanowiska wskazanego na niej. Impulsy z karty w ciągu 3 m-cy od ostatniego wykupienia mogą być przeniesione na nową kartę przyporządkowaną do innego stanowiska, za pobraniem opłaty jak za wydanie nowej karty. Impulsy niewykorzystane w ciągu 3 m-cy od wykupienia ulegają anulowaniu wraz z kartą bez prawa do rekompensaty.
6. Użytkownicy winni posiadać przy sobie karty wjazdowe celem okazania w przypadku kontroli przez pracownika Zarządcy. Nie okazanie karty uważane będzie za wjazd na GRS w celach handlowych i skutkować będzie pobraniem opłaty wjazdowej na zasadach określonych w cenniku.
6.1 Osoby handlujące na terenie GRS nieposiadające ważnej karty podlegają opłacie w wysokości 200 zł.
7. Karty wydawane są użytkownikom za opłatą określoną w cenniku. W przypadku zagubienia karty możliwe jest wydanie nowej karty po uiszczeniu kolejnej opłaty za okazaniem dowodu tożsamości osoby na rzecz, której wydano kartę.
8. Wyznaczeni pracownicy Zarządcy, upoważnieni są do kontroli posiadania ważnych kart, a użytkownicy GRS obowiązani są nosić je przy sobie podczas przebywania na terenie GRS i okazywać na żądanie pracowników Zarządcy.
9. Na terenie GRS obowiązuje zakaz:
9.1.wstępu i pobytu osobom nietrzeźwym oraz spożywania napojów alkoholowych poza punktami gastronomicznymi, posiadającymi stosowne zezwolenie,
9.2.wprowadzania zwierząt
9.3.wwożenia materiałów wybuchowych, łatwopalnych i innych substancji niebezpiecznych dla człowieka i środowiska, również przeznaczonych do sprzedaży, bez zgody Zarządcy,
9.4.wwożenia śmieci, odpadów i nieczystości spoza terenu GRS,
9.5.sprzedaży towarów w drodze publicznego losowania lub przetargów;
9.6.uprawiania gier hazardowych, liczbowych.
9.7.uprawiania wróżbiarstwa, chiromancji, świadczenia usług paramedycznych;
9.8.sprzedaży towarów i świadczenia usług, które są zabronione odrębnymi przepisami.
10. Zarządca ma prawo wydania stałego lub okresowego zakazu wjazdu (wstępu) na teren GRS w uzasadnionych przypadkach, w tym w przypadku rażącego łamania zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie.
11. Dzieci poniżej 13 lat mogą przebywać na terenie GRS jedynie pod opieką osób dorosłych, które przejmują całkowitą odpowiedzialność za ich działania.Cennik opłat za wstęp i korzystanie z GRS stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Artykuł 3. Godziny funkcjonowania i otwarcia

1. Wszyscy użytkownicy GRS zobowiązani są do ścisłego przestrzegania wyznaczonych godzin pracy.
2. Handel na terenie GRS odbywa się w niedzielę „pchli targ” od 5.00 do godziny 16.00; w innym terminie wyłącznie po uzgodnieniu indywidualnym z Zarządcą.
3. Działalność w zakresie praktycznej nauki jazdy prowadzona być może na terenie GRS od poniedziałku do soboty od 6.00 do godziny 21.00.

Artykuł 4. Ogólne zasady prowadzenia działalności na GRS

1. Na GRS prowadzona jest działalność handlowa, działalność gastronomiczna oraz działalność w zakresie praktycznej nauki jazdy.
2. Obrót towarami na terenie GRS może odbywać się na zasadach i warunkach ściśle określonych w przepisach o bhp, przeciwpożarowych, higieniczno sanitarnych, fitosanitarnych i po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednich służb sanitarnych oraz po uzyskaniu innych odpowiednich zezwoleń formalno – prawnych. Obowiązek uzyskania tych zezwoleń spoczywa na sprzedających, którzy podlegają kontrolom Sanepidu, WIS, IJHARS i innych służb i instytucji, także w zakresie bhp i ppoż.
3. Zepsute towary należy natychmiast usunąć na własny koszt i własnym staraniem.
4. Działalność handlowa może być prowadzona wyłącznie w obrębie wyznaczonych powierzchni handlowych (stanowisk).
5. Niedopuszczalne jest wystawienie na sprzedaż i handlowanie towarami na rampach, parkingach i drogach dojazdowych
6. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień spowoduje usunięcie na koszt naruszającego przepisy porządkowe i bez jakiegokolwiek odszkodowania na jego rzecz wszelkich wniesionych przez niego przedmiotów.
7. Przy wjeździe w czasie funkcjonowania giełdy rolno spożywczej od kupujących pobierane są opłaty wjazdowe, za które wydawane są karty na impulsy. Kupujący zobowiązani są do zachowania biletów tejże opłaty w czasie przebywania na terenie GRS i ich przedstawienia do kontroli na żądanie osób uprawnionych, pod rygorem obciążenia opłatą w wysokości określonej w cenniku dla kupujących.
8. Opłaty pobierane są przez pracowników Zarządcy zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

Artykuł 5. Sprzedawcy

1. Sprzedawcami mogą być jedynie osoby fizyczne prowadzące działalność handlową, bądź usługową, właściciele gospodarstw rolnych i ogrodniczych sprzedający własne produkty, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne nie prowadzące takiej działalności mogą być sprzedawcami tylko rzeczy używanych.
2. Na osobach sprzedających ciąży obowiązek posiadania do wglądu odpowiednich zezwoleń wymaganych przepisami prawa, w szczególności sanitarnych dotyczących przedmiotu działalności.
3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za jakość sprzedawanego towaru.
4. Sprzedawca powinien dbać o jak najwyższą jakość sprzedawanego towaru, w miarę swoich możliwości zapewniać jak największy asortyment i stałe dostawy oraz dbać o jego atrakcyjną ekspozycję.

Artykuł 6. Zasady najmu i korzystania z najmowanych powierzchni

1. Sprzedawcy, a także ich pracownicy mogą przebywać na terenie GRS w godzinach funkcjonowania, z zastrzeżeniem zasad obowiązujących przy wjeździe określonych w przepisach poprzedzających.
2. Poza ustalonymi godzinami pracy hal GRS Sprzedawcy i Kupujący oraz ich pracownicy mogą przebywać na terenie tylko za zgodą Zarządcy.
3. Sprzedawcy są zobowiązani do dostarczenia Zarządcy aktualnej listy swoich pracowników zatrudnionych na terenie GRS i wyposażenia ich w karty wjazdowe ze zdjęciem otrzymane odpłatnie od Zarządcy. Zarządcy przysługuje prawo weryfikacji zgłaszanej listy zatrudnionych.
4. Zabrania się korzystania z powierzchni poza wyznaczonymi stanowiskami jako powierzchni „wystawki” czy handlowej. Od naruszających ten zakaz pobierana będzie opłata porządkowa w wysokości określonej dla jednego stanowiska .
5. Sprzedawcy są zobowiązani do korzystania z udostępnionych im dodatkowo powierzchni w sposób nie ograniczający swobody poruszania się i korzystania z ogólnodostępnych powierzchni przez wszystkich użytkowników GRS.
6. Koszt napraw szkód w budynkach lub budowlach oraz urządzeniach przeznaczonych dla ogółu użytkowników, wynikłych z winy Najemcy, obciążają Najemcę.

Artykuł 7. Oznakowanie wynajmowanej powierzchni. Reklama

1. Każda wynajmowana powierzchnia od strony pasa przejścia powinna być oznakowana w sposób widoczny – nazwiskiem sprzedawcy lub nazwą firmy. Nie dopuszcza się umieszczania treści nieestetycznych lub niezgodnych z kulturą kupiecką.
2. Umieszczenie każdej innej tablicy reklamowej lub informacyjnej jest możliwe za zgodą Zarządcy.

Artykuł 8. Utrzymanie czystości

1. Wszyscy użytkownicy GRS zobowiązani są do utrzymania czystości w miejscu handlowym i jego okolicy oraz w okolicy własnych pojazdów.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości na użytkowanej powierzchni i w jej okolicy.
3. Po zakończeniu handlu podmioty prowadzące działalność zobowiązani są do pozostawienia miejsca handlu w stanie uporządkowanym. Towar zepsuty, nie nadający się do sprzedaży, należy możliwie szybko usunąć z terenu GRS własnym transportem i na własny koszt.
4. Drobne odpadki należy gromadzić w wyznaczonych przez Zarządcę GRS pojemnikach.
5. Bezwzględnie zabrania się wyrzucania do pojemników na śmieci zbędnych opakowań, kartonów, skrzynek, folii, szkła itp. Należy je usunąć z terenu GRS na własny koszt, ewentualnie wystawić do usunięcia wyłącznie w wyznaczonych do tego i oznakowanych przez Zarządcę miejscach.
6. W przypadku pozostawienia stanowiska z naruszeniem postanowień poprzedzających, w szczególności zaśmieconego, Zarządca dokumentuje ten fakt zdjęciem i pobiera opłatę za sprzątanie w wysokości 250 złotych. Nie uregulowanie tej opłaty przez sprzedawcę upoważnia Zarządcę do zablokowania mu możliwości wjazdu do chwili jej uregulowania.

Artykuł 9. Ruch pojazdów i pieszych

1. Na terenie GRS ruch pieszych i pojazdów odbywa się z zachowaniem przepisów Kodeksu Drogowego i stosownie do poleceń Zarządcy. Maksymalna dopuszczalna prędkość na terenie GRS wynosi 20 km/godz.
2. Pozostawienie pojazdu poza stanowiskiem bez zgody Zarządcy jest zabronione. Pozostawiony pojazd zostanie odholowany przez odpowiednie służby na wyznaczone miejsca parkingowe, a jego właściciel zostanie obciążony opłatą porządkową, obejmującą m.in. koszty holowania i parkowania w wysokości 500 złotych.

Artykuł 10. Oczyszczanie i odśnieżanie terenu

1. Zarządca zapewnia sprzątanie i odśnieżanie powierzchni użytku ogólnego na terenie GRS, tzn. dróg i placów.
2. Teren GRS może być sprzątany tylko po zakończeniu godzin handlu. W uzasadnionych wypadkach sprzątania można dokonać w godzinach handlu, jednak musi się to odbywać w taki sposób aby nie zakłócać handlu oraz swobodnego ruchu kołowego na terenie GRS.
3. Odśnieżanie powinno zabezpieczyć swobodny ruch kołowy na terenie GRS

Artykuł 11. Ubezpieczenia i odpowiedzialność

1. Sprzedawcy dobrowolnie dokonują stosownych ubezpieczeń przed odpowiedzialnością w stosunku do osób i rzeczy (ubezpieczenie OC).
2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże lub uszkodzenia pojazdów i towarów oraz szkody wynikłe ze zdarzeń losowych i awarii nie zawinionych przez GRS.
3. Wszelkie kradzieże, zniszczenia i uszkodzenia towaru Sprzedawcy zobowiązani są zgłosić Zarządcy na piśmie, a kradzież również Policji, w ciągu dnia roboczego w którym zaistniało zdarzenie, w przeciwnym razie zgłoszenia te nie będą rozpatrywane.
4. Towar uszkodzony przy zgłaszaniu poniesionej straty musi być okazany i protokolarnie spisany w obecności pracownika Zarządcy. Protokół winien zawierać ocenę przyczyny powstałej szkody.

Artykuł 12. Prawo kontroli, nadzór, egzekucja

1. Pracownicy Zarządcy mają prawo do kontroli dokumentów poświadczających upoważnienie do wjazdu i przebywania na terenie WRH osób i pojazdów wjeżdżających na teren GRS oraz z niego wyjeżdżających.
2. Zarządca jest upoważniony do wydawania dodatkowych regulaminów, zarządzeń i instrukcji, w tym zwłaszcza dot. bhp i ppoż.
3. Zarządca może nałożyć opłaty porządkowe (kary pieniężne) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dopuszczający się wykroczeń mogą być dodatkowo w danym dniu wydaleni z terenu GRS.
4. Poważne i powtarzające się łamanie niniejszego Regulaminu upoważnia Zarządcę do usunięcia okresowego lub trwałego z działalności na terenie GRS z unieważnieniem kart wjazdowych bez odszkodowania.
5. Przy odmowie wykonania czynności, jakie wynikają z niniejszego regulaminu, Zarządca może zlecić wykonanie tych czynności wyspecjalizowanym instytucjom i obciążyć zainteresowanego ich kosztami.
6. Ze względu na publiczny charakter działania GRS Zarządca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do służb miejskich (Straży Miejskiej i Policji) o pomoc. Dotyczy to zwłaszcza uporządkowania ruchu drogowego przed i na terenie GRS.
7. Zarządca zobowiązany jest do umieszczenia niniejszego Regulaminu organizacyjno-porządkowego wraz z podaniem wysokości wszystkich opłat obowiązujących sprzedających i kupujących na terenie GRS, w miejscu ogólnie dostępnym tak, aby osoby biorące udział w handlu miały możliwość zapoznania się z nim. Zarządca zobowiązany jest również do informowania właściwych służb o przypadkach naruszeń obowiązujących przepisów prawa.
8. Wszelkie ewentualne spory zaistniałe pomiędzy handlowcami a służbami Zarządcy rozstrzyga upoważniony przedstawiciel Zarządu Proinwesta Spółka z o.o.

Postanowienie końcowe
Niniejszy regulamin, wchodzi w życie z mocą obowiązywania od dnia 22.03.2019 roku i zastępuje wszelkie wcześniejsze regulaminy, instrukcje oraz indywidualne umowy z użytkownikami GRS.